Retningslinjer For Udvalg

Der er for hvert udvalg opstillet nærmere rammer for udvalgets opgave, ansvar og kompetencer.

Disse vilkår går forud for nedenstående generelle retningslinier.

 1. Det nedsatte udvalg konstituerer sig på en måde, som bedst passer til løsning af udvalgets opgaver og udpeger en kontaktperson til bestyrelsen.

 2. Udvalget skal arbejde efter sit formål, ud fra klubbens retningslinier og efter bestyrelsens visioner.

 3. Udvalget laver selv planer og budget for arbejdet i udvalget.

 4. Udvalget kan komme med forslag til at hensætte budgetoverskud til bestemte projekter til efterfølgende år.

 5. En eventuel budgetoverskridelse skal godkendes af bestyrelsen.

 6. Udvalget kan kun foretage indkøb til sit formål og efter flertal/enighed i udvalget.

 7. Udvalget skal have et åbent og dynamisk virke, der afspejler brede hensyn til interesserne hos alle klubbens medlemmer.

 8. Udvalget er selvsupplerende og skal fleksibelt tilstræbe en løbende udskiftning/fornyelse af dets medlemmer på en måde, som samtidig sikrer kontinuitet i arbejdet.

 9. Udvalget tildeles en fast kontaktperson i bestyrelsen.

 10. Udvalget bør være repræsenteret på medlemsmøder.

 11. Udvalget udfærdiger referat fra sine møder. Kopi af godkendt referat skal afleveres til bestyrelsen og indsættes i udvalgets mappe i roklubbens forhal.

 12. Udvalget arbejder under ansvar for bestyrelsen. Tvivlsspørgsmål forelægges bestyrelsen. Udvalgets medlemmer er forpligtet til at underrette bestyrelsen om utilfredsstillende forhold i arbejdsprocesser eller i udvalgets interne samarbejde.

 13. Klubbens formand tegner klubben udadtil og udtaler sig på bestyrelsens vegne. Eventuel information fra udvalget til offentligheden skal derfor ske efter aftale med formanden.

Vedtaget i Ry Roklub den 17.02.2004.