Rammerne for Ungdomsudvalget

Udvalget skal arbejde efter klubbens generelle retningslinier for udvalgsarbejdet.

Udvalget laver en aktivitetsplan / årets gang vedrørende ungdomsroere i koordinering med klubbens aktivitetschef og aktivitetsudvalg.

Udvalget udarbejder en bemandingsplan, der sikrer tilstedeværelse af det fornødne antal ungdomsledere, voksne, instruktører m.v. til den ugentlige roaften - mandag, på en sådan måde at klubreglementet for roning overholdes. Hvis kapaciteten gør det muligt, evt. på udvalgte dage eller perioder, kan udvalget lave en tilsvarende plan for roning på onsdage.

Udvalget sørger for den relevante dialog med og kontakt til ungdomsroernes forældre.

Udvalget sørger for den fornødne information til kassereren om frigivelse af roere.

Medlemmer af udvalget giver sit samtykke til en årlig forespørgsel i Det Centrale Kriminalregister (børneattest).

Forud for rolangture, lejrture, stævner og lignende skal udvalget senest 10 dage før turen aflevere en fortegnelse til klubbens formand over voksne, der som trænere, hjælpere eller anden måde har en ledende rolle og direkte kontakt til deltagende børn under 15 år.

Udvalget laver hvert år i december et oplæg til instruktion og anden uddannelse, træning m.v. for ungdomsroere i den kommende sæson.

Efter det koordinerende møde med bådudvalgene omkring instruktionen i januar sørger udvalget for, at der i god tid laves instruktionsmateriale, oversigter vedr. instruktionsvagter osv., således at den samlede plan for sæsonens instruktion er klar til standerhejsning.

Repræsentanter fra udvalget mødes hvert år i januar med repræsentanter fra de øvrige bådudvalg, hvori de enkelte udvalgs instruktionsplan afstemmes med hinanden og ungdomsudvalgets planer for instruktion.

Udvalget behandler spørgsmål m.v., der drejer sig om roere under 18 år og besvarer evt. høringer fra bestyrelsen.

Udvalget leverer hvert år i december til bestyrelsen et budgetforslag for det kommende år.

I budgettet skal indgå

  • udgifter til ungdomsroernes deltagelse i stævner m.v.
  • udgifter til andre særlige aktiviteter for ungdomsroere
  • udgifter til vedligehold, mindre nyanskaffelser og lignende vedrørende ungdomsaktiviteter
  • udgifter til instruktion for ungdomsroere
  • udgifter til administrationen i udvalget