Forsikringer

Ry Roklub har som medlem af DFfR, DKF, og dermed af DIF, en række generelle forsikringer, som DIF har tegnet med Tryg. Disse forsikringer giver en række dækninger, som vi som klub har udvidet med yderligere en række forsikringer.

 

Forsikringsansvarlig er Torben Lindeschouw. Har du spørgsmål omkring forsikringsdækning kan Torben kontaktes på gatl@post12.tele.dk eller 29257833.

Henter billeder...

Forsikringerne Gennem DIF Omfatter Følgende:

 

1.    En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 

2.    En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

3.    En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 

4.    En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

5.    Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Klubben Har Desuden Følgende Forsikringer:

 

1. Bestyrelsesansvarsforsikring

Dækker bestyrelsens handlinger, som måtte være ansvarspådragende.

2. Bygningsforsikring

Dækker nyværdi i tilfælde af at klubbens huse brænder. Dækker desuden en række andre ting som storm, vandledningsskade, glas, sanitet, svamp og insektskader

3. Erhvervsforsikring

Dækker tab af løsøre (både etc.) ved brand, tyveri (aflåst klub), vandskade, driftstab, IT udstyr, netbankindbrud.

4. Motorbådsforsikring

Dækker skader forvoldt med motorbåden

5. Transportforsikring

Dækker transport af både på egne biler og trailere på max. kr. 750.000 totalt.

Overstiger værdien af en transport eller de samlede transporter på samme tid nyværdi på kr. 750.000 kr., skal der tegnes ekstraordinær transportforsikring

Forsikringen dækker hele Europa.

Det skal understreges, at forsikringen ikke dækker både, som efterlades på eks. strande eller åbne pladser. I princippet heller ikke både som efterlades på biltag eller trailere, hvis disse ikke er fastlåste. Derfor skal vi anse transportforsikringen for en ren transportforsikring, altså tilskadekomst ved transport, af- og pålæsning.

Ved skader HUSK FOTOBEVIS. DVS. AF SKADE OG UHELDSSTED.

Ved skader kontaktes den forsikringsansvarlige. Se kontaktdata ovenfor.

Hvad Gør Jeg, Hvis Der Sker Skader På Klubben Eller Klubbens Ejendele?

 

1. Så vidt muligt tage fotobevis!

 2. Kontakt den forsikringsansvarlige (se kontaktdata ovenfor)

 3. Skades anmeldelse laves i samarbejde med den forsikringsansvarlige

Detaljer Som Er Værd At Vide:

 

Skader på Klubben Materiel?

1. Kontakt den forsikringsansvarlige (se kontaktdata ovenfor)

2. De færreste personlige ansvarsforsikringer dækker skader på klubbens materiel

3. Klubben forsøger at finde en løsning, hvor klubben kan tegne en kasko forsikring

4. Klubben har indtil videre besluttet, at evt. skader på klubbens materiel dækkes af klubben, men klubben forbeholder sig ret til regres mod medlemmet/medlemmerne ved grov uagtsomhed

 

Skader på Klubben Bygninger?

1. Kontakt den forsikringsansvarlige (se ovenfor)

2. Som hovedregel dækker klubben forsikringer.

Uddrag Fra Forsikringspolicen Vedr. Medlemmers Personlige Ejendele:

 

Omfatter policen dækning 1100 (Brand), 1200 (Tyveri) og 1300 (Vandskade) er

forsikringen udvidet med følgende:

Forsikringen dækker brand-, tyveri- og vandskade på medlemmernes personlige

ejendele, sportstøj m.v.

Retten til erstatning for tyveri er betinget af, at der kan konstateres

synlige tegn på voldeligt opbrud.

Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande.

Forsikringen omfatter ikke rede penge, pengerepræsentativer, ure og smykker.

Dækningen er subsidiær i forhold til en af medlemmet tegnet forsikring.

Forsikringssummen udgør kr. 250.000 (indeks 2006), dog maksimalt kr. 5.000 pr.

medlem.

Der gøres ikke underforsikring gældende.

Ved enhver tyveriskade gælder der en selvrisiko på kr. 1.000 (indeks 2006)

Uddrag Fra Forsikringspolicen Vedr. Transport

 

Omfatter policen dækning 1100 Brand, 1200 Tyveri og 1300 Vand

er forsikringen udvidet med følgende:

Transportforsikring af både og tilbehør.

Forsikringen dækker:

Pludselig fysisk skade på og tab af de forsikrede genstande

- under transport i Danmark og Europa.

-under på- og aflæsning, op-, hen- og nedbæring i forbindelse med

transporten.

med pludselig fysisk skade forståes en skade, som skyldes en udefra kommende

og øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal således ske samtidig.

Forsikringen dækker ikke:

- tyveri fra åbne eller uaflåste biler

- glemte og forlagte genstande

- skade som følge af bådens egen beskaffenhed

- skade opstået under sejllads

- kørselsuheld, hvor forsikringstageren, eller anden fører med forsikringstagerens

vidende, var beruset.

- tab som følge af bedrageri eller underslæb

Forsikringen omfatter: Både og tilbehør

Udrag Fra Forsikringspolicen Vedr. Netbanksdækning

 

Ved elektronisk indbrudstyveri i netbank forstås, at personer, der ikke er ansat eller frivillig leder i sikredes forening, stjæler penge ved uautoriseret at tiltvinge sig adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til sikredes bankkonto i et dansk pengeinstitut

Forsikringen dækker op til 1.000.000 kr. Selvrisikoen er 5.000 kr.

Uddrag Af Forsikringspolicen Vedr. Tyveri Fra Klubben

 

Døre skal være forsvarligt aflåst og vinduer skal være lukkede og tilhaspede. Lad ikke vinduer stå på klem – heller ikke selvom der er monteret sikringsbeslag.

DERFOR SKAL ”SIDSTE MEDLEM” SIKRE SIG, AT DØRE, VINDUER OG PORTE ER LUKKEDE OG LÅST.

Version juni 2017