DFfRs Langtursreglement

Marts 2009

§1 - RAMMER FOR LANGTURSRONING

 1. Dette reglement er gældende for alle klubber under DFfR, og den enkelte klubs bestyrelse er
  overfor DFfR ansvarlig for at det overholdes.
 2. Reglementet er at betragte som et minimumsreglement. Som supplement hertil er det enhver
  klubbestyrelses ansvar at udforme klubbens eget reglement for langtursroning, indeholdende
  emner som: regler for ansøgning om og bevilling af langture, brug af redningsveste, evt.
  skærpede svømmekrav, afgrænsning af eget ro-område, beskrivelse af hvilke bådtyper der
  må benyttes til langtur m.v.
 3. Ifølge den gældende sølovgivning har enhver klubbestyrelse et rederansvar, dvs. ansvar for
  alle forhold omkring uddannelse, sikkerhed, udrustning, udstyr og vedligeholdelse af
  materiellet.
  4. Såvel DFfRs som klubbens eget supplerende reglement skal være tilgængeligt for klubbens
  medlemmer.

Definition Af Langtur

§2
 1. Enhver tur, der går ud over en klubs daglige ro-område, er en langtur.

 2. Det daglige ro-område skal være fastlagt i klubbens almindelige reglement.

 3. DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige ro-område.

Uddannelse Og Kvalifikationer

§3

 1. Enhver klub skal gennem uddannelse af sine medlemmer sikre et højt sikkerhedsniveau
  omkring gennemførelse af langture.

 2. Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan
  svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande.

 3. Desuden skal enhver deltager i langture overfor klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan iføre
  sig en traditionel redningsvest i vandet.
  Roere som for første gang bruger oppustelig redningsvest, skal prøve at iføre sig vesten på
  land og i båden, samt sætte sig ind i vestens brug og funktion.

 4. Langtursstyrmandsret kan udelukkende tildeles klubmedlemmer, der har gennemgået et
  langtursstyrmandskursus, afholdt efter DFfRs retningslinier. Langtursstyrmandsretten tildeles
  af klubbens bestyrelse.

Turens Afvikling

§4
 1. Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret.

 2. Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler, herunder sølove og øvrige
  sejladsregler, overholdes.

 3. Ethvert rohold der drager på langtur uden for klubbens lokale farvand har pligt til at gøre sig
  bekendt med og overholde de særlige regler som måtte gælde for de strækninger, der
  passeres.

 4. Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke
  medtages passagerer, og båden må ikke overbelastes.

 5. Sejlføring er forbudt.

 6. En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må
  ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

 7. Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter
  førerens skøn er
  forsvarlig.

 8. Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges
  uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne
  overfarter må kun finde sted, efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele
  mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne
  ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

Materiel

§5
 1. Til langtursroning må kun benyttes robåde, som lever op til kravene beskrevet i DFfRs
  typebeskrivelse af langtursbåde. Disse krav bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.

 2. Langtursbåde skal altid være forsynet med en redningsvest til hver person – typegodkendt af
  en relevant myndighed inden for EU – samt minimum ét øsekar

 3. Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.

Dispensation

§6
 1. 1. DFfRs hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og Turudvalget dispensere fra
  nærværende reglement.

 2. Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra bådens fører
  eller klubbens bestyrelse.