Vedtægter

Stiftet den 1. juli 1948

Medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund under Danmarks Idræts Forbund

§ 1. Navn, hjemsted og formål
Roklubbens navn er ”Ry Roklub”
Roklubbens hjemsted er i Ry, Skanderborg kommune
Roklubbens formål er at fremme kajak- og rosporten og at bevare den gode sportsånd udenfor sæsonen ved evt. anden idræt

§ 2. Aktive, passive samt æresmedlemmer
Enhver kan optages som aktivt medlem af roklubben, såfremt det af bestyrelsen skønnes, at vedkommende på forsvarlig vis under hensyntagen til alder, fysik m.v. er i stand til at deltage i normal roaktivitet.
Aktive medlemmer forpligter sig til at overholde Dansk Kano og Kajak Forbunds henholdsvis Dansk Forening for Rosports reglementer og roklubbens vedtægter og bestemmelser, samt afgive erklæring om den forlangte svømmefærdighed.
Passive medlemmer optages af bestyrelsen og har lov til at deltage i roklubbens festligheder og generalforsamlinger uden stemmeret.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

§ 3. Kontingent og indskud
Kontingent og indskud fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det næste kalenderår.
Kontingentet opkræves ved udsendelse af indbetalingskort, men det er det enkelte medlems eget ansvar, at der ikke forekommer restance.

§ 4. Restancer
Medlemmer med 14 dages restance har ikke roret. Når et medlem er i restance ud over to måneder, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet. Medlemmer, der er slettet på grund af restance, kan kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb med tillæg af eventuelle omkostninger påløbet i forbindelse med restancen.

§ 5. Vedtægter
Nye medlemmer bliver ved indmeldelsen orienteret om, hvor klubbens vedtægter og reglementer kan læses.

§ 6. Udmeldelse
Udmeldelse og overgang fra aktivt til passivt medlem sker skriftligt til bestyrelsen til den første i en måned med 14 dages varsel. Ethvert aktivt medlem er pligtig til at betale kontingent til udmeldelsesdagen, og undladelse heraf kan medføre indberetning til Danmarks Idræts Forbunds ordens- og amatør-udvalg.

§ 7. Overtrædelse af vedtægter m.v.
Medlemmer, der:

 • ikke overholder roklubbens vedtægter og reglementer
 • gør sig skyldig i adfærd, der krænker roklubbens anseelse
 • og/eller modarbejder roklubben

kan af bestyrelsen sættes i karantæne eller i graverende tilfælde ekskluderes under appel til den førstkommende generalforsamling; dog er det under § 4 omhandlede forhold (restance) undtaget herfra.
Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på materiellet eller tab heraf, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtige over for roklubben.
Medlemmer, som overtræder klubbens vedtægter og reglementer eller bestyrelsens særlige bestemmelser, herunder rochefens eller dennes stedfortræders anvisninger og påbud, eller opgiver fejlagtige erklæringer, har på forhånd frafaldet ethvert regreskrav på roklubben eller dennes bestyrelse.

§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.
Til de fem af posterne skal der vælges aktive medlemmer.
Bestyrelsen repræsenterer og leder roklubben i alle anliggender. Den udfærdiger nødvendige reglementer, forvalter roklubbens midler og er bemyndiget til optagelse af lån til brug ved køb af materiel, samt prioritering af klubhus.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse af specielle opgaver.

§ 9. Bestyrelsesvalg
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv m.h.t. næstformand og øvrige bestyrelsesposter.
Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.
I tilfælde af vakance i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv til næste ordinære generalforsamling.

§ 10. Ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen kan vælge et ekstraordinært bestyrelsesmedlem, når et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem ikke er myndig.
Et ekstraordinært bestyrelsesmedlems funktion er rådgivende for bestyrelsen, og det træder kun i funktion efter bestyrelsens ønske herom.
Et ekstraordinært bestyrelsesmedlems funktion ophører, når det umyndige bestyrelsesmedlem bliver myndig eller udtræder af bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
Ved afstemninger, hvor stemmetallet står lige, gør formandens eller i hans fravær, næstformandens stemme udslaget.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, hvori alle trufne beslutninger indføres.

§ 12. Regnskab og revision
Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.
Revision foretages af to på den foregående generalforsamling valgte revisorer, jfr. § 14, der vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Det reviderede årsregnskab, resultatopgørelse og balance samt budgetforslag for det kommende regnskabsår skal henligge til gennemsyn i roklubbens lokaler for roklubbens medlemmer 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13. Tegningsret og hæftelse
Roklubben tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse. Roklubben hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen og øvrige medlemmer af roklubben hæfter ikke personligt for roklubbens eventuelle gæld eller øvrige forpligtelser.

§ 14. Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der afholdes i februar måned, indkaldes med fire ugers varsel i de lokale blade eller pr. post.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og indskud
 6. Valg af bestyrelse i henhold til §9
 7. Valg af to suppleanter 
 8. Valg af evt. ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af to revisorer
 10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes skriftligt senest tre uger før til formanden.
Indkomne forslag skal henligge til gennemsyn i roklubbens lokaler for roklubbens medlemmer otte dage før generalforsamlingen.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan kun afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 1/3 af de aktive, restance fri medlemmer med navns underskrift indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
Indvarslingen sker på samme måde som nævnt i § 14 (ordinær generalforsamling), dog kan varslet nedsættes til fire dage.

§ 16. Generalforsamling beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er roklubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er, undtagen ved lovændringer og det i § 18(roklubbens ophør) nævnte tilfælde, beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uanset de mødtes antal. Stemmeret har ethvert aktivt, restancefrit medlem. Nye medlemmer har stemmeret efter tre måneders forløb.
Alle afgørelser sker ved simpelt flertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer eller det i § 18 omhandlede tilfælde (roklubbens ophør).
I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
Stemmeafgivning på generalforsamlingen kan ske ved fuldmagt.

16 a Fuldmagter
Overdragelse af fuldmagt skal ske skriftligt til et medlem med stemmeret. Fuldmagtsgiveren kan ikke forpligte fuldmagtshaveren til at indtage en bestemt holdning under debat og afstemning. Fuldmagten skal være udfyldt med tydeligt og let læseligt medlemsnummer og navn for både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet personligt af fuldmagtsgiver. Fuldmagtsgiver kan kun repræsentere én fuldmagtsgiver. Fuldmagter afleveres kort før generalforsamlingens begyndelse efter bestyrelsens nærmere anvisning.

§ 17. Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen er med hensyn til vedtægtsændringer kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af roklubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves der mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men forslaget er vedtaget med 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af de fremmødte medlemmer, indkaldes der snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 18. Roklubbens ophør
Til vedtagelse af roklubbens ophør kræves vedtagelse på to generalforsamlinger afholdt med mindst to ugers og højest fire ugers mellemrum. Der indkaldes samtidig til begge generalforsamlinger. På den første generalforsamling skal mindst 2/3 af roklubbens medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for roklubbens ophør. Den anden generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal; dog skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for roklubbens ophør.
Roklubbens formue skal henstå urørt i 10 år fra den anden generalforsamling. Opstår der indenfor disse 10 år i Ry en roklub, der opfylder betingelserne for optagelsen i Dansk Forening for Rosport, skal formuen overgå til denne.
Efter 10 års forløb skal formuen anvendes til et sportsligt og almennyttigt friluftsformål efter bestemmelse af Ry kommune.