Sikkerhedsinstruktion for Sejlads med Mindre Fartøjer

Sikkerhedsinstruksen Gælder For:

 

Sejlads i inriggere, outriggere og kajakker med personer, som ikke er frigivet i de pågældende både eller er under instruktion i Ry Roklub. 

1. Identifikation af rederen

Ry Roklub, Siimtoften 15, 8660 Ry.


2. Sejladsaktiviteter

Roning i perioden mellem standerhejsning og standerstrygning i dagligt ro-farvand med ikke uddannet mandskab. 

• Roning må ikke forekomme uden for ovenstående tidsrum

• Roning må ikke ske mellem solnedgang og solopgang 

• Roning må ikke ske i tåge

• Vindstyrken må ikke overstige 7 sekundmeter 


3. Identifikation af risic
i

Den ansvarlige for roningen skal være særligt opmærksomme på følgende risici:

• Afkøling under roningen

• Overbordfald (især ved pladsskifte i inrigger)

• Kæntring (især ved pladsskifte i inrigger og/eller krydsning af større søer)

• Sammenstød med motorbåde eller sejlbåde

• Manglende evne til at svømme

• Unge under 18 uden værge/forældresamtykke 


4. Tiltag til at imødegå risici

Den ansvarlige for roningen skal forud for roningen sikre sig følgende:

• Korrekt påklædning, dvs. vindtæt tøj.

• Brug af de redningsveste, der stilles til rådighed af klubben. Disse skal være oppustelige, når det drejer sig om inrigger- og outriggerroning.

• Pladsskifte i inriggerbåde skal ske i henhold til de anvisninger, instruktøren giver. 

• Ved kajakroning orienteres om basal kajak- og pagajhåndtering med særligt fokus på det sikkerhedsmæssige.

• I stedet for at krydse søer, skal man følge bredden.

• Der skal vises ekstra agtpågivenhed over for anden sejlads, og instruktørens anvisninger skal følges uden ophold.

• Alle deltagere skal skrive under på, at de kan svømme 300 m. For unge under 18 år skal der foreligge en erklæring fra værge/forældre om, at den unge kan svømme 300 m.


5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Fartøjerne er bygget til følgende antal personer:

• Outrigger til 1, 2 eller 4 personer

• Inrigger til 3 eller 5 personer

• Kajak til 1, 2 eller 4 personer

Fartøjernes udstyr og vedligeholdelse:

• Outrigger: Det skal sikres, at for- og agterrum er vandtætte. 

• Inrigger: Der skal medbringes bådshage og øsekar. Det skal sikres, at for- og agterrum er vandtætte.

• Kajak: Det sikres, at der er øsekar, skottet er lukket og roret følger rorpindens bevægelser. 

• Alle både vedligeholdes løbende af ansvarlige personer udpeget af bådudvalgene  i Ry Roklub. Defekte både er markeret med et
roforbudsskilt.

Krav til de uerfarne roere:

• Deltagere skal til enhver tid følge anvisningerne fra instruktøren. 

• Deltagerne skal kunne svømme, være korrekt påklædt og bære redningsvest (se pkt. 4)


6. Besætningen og dens kompetencer

• Besætningen kan være en eller flere deltagere i båden. Det kan også være en deltager i en separat båd af samme type, f.eks. ved singlesculler og kajak.
• I både med flere personer skal minimum en person af besætningen være uddannet instruktør og godkendt af klubbens bestyrelse. 
• Deltagere i separate både skal være instruktører, dvs. ved singlesculler og kajak.
• Antallet af besætningsmedlemmer og passagerer må ikke overstige det antal, den pågældende båd er konstrueret til. Antallet bestemmes umiddelbart af det antal siddepladser, der er i den pågældende båd.

• Passageren/passagererne må ikke lide af hjertesygdomme eller have tendens til svimmelhed.


7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

• Rammerne for sejlads jf. punkt 2 skal overholdes. 

• Alle følger de anvisninger, som gives, før båden sættes i vandet

• Det er vigtigt til enhver tid at forholde sig roligt i båden for at imødegå kæntring

• Krav og beslutninger fra instruktøren skal følges


8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

I tilfælde af havari, kæntring, grundstødning eller brand skal instruktørens anvisninger følges af besætningen uden ophold. 

• Haveri: Er skaden af en sådan karakter, at båden ikke forventes at synke, søges skaden repareret på stedet, alternativt søges mod land, hvor skaden udbedres, eller der skaffes hjælp til reparation eller hjemtransport. Medfører skaden risiko for, at båden synker, søges øjeblikkeligt mod land samtidigt med, at vandindløb mindskes mest muligt. Der skal desuden påkaldes hjælp. 

• Kæntring: Båden søges vendt, og entring foretages under anvisning af instruktøren. Kan dette ikke ske, eller sker kæntringen tæt under land, svømmes båden ind til land under anvisning af instruktøren. 

• Grundstødning: Instruktøren skal sikre sig, at grundstødningen ikke har medført skader på båden, der nedsætter dens sødygtighed. Er dette tilfældet, skal hjælp tilkaldes, og der søges mod land.

• Brand: Der tilkaldes hjælp, og branden forsøges slukket. Kan dette ikke lade sig gøre, forlades båden, idet årer/pagajer medbringes som flyderedskab. Der skal søges mod land. Dette skal ske samlet og under anvisning af instruktøren.


9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Instruktøren skal medbringe mobiltelefon, som opbevares i vandtæt emballage. 


10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land samt er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Instruktøren skal indføre følgende i klubbens KM-PC: Bådnavn, deltagernavne, destination, afgangstidspunkt og forventet hjemkomsttidspunkt. 


11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Sikkerhedsinstruktionen ligger fortrykt i klubben samt på klubbens hjemmeside. 

• Alle aftaler om roning med uerfarne skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen henviser til de gældende regler om sikkerhedsinstruks og dens brug.


12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Eventuelle utilsigtede hændelser eller ulykker skal uden ophold meddeles klubbens formand. Denne vurderer afhængig af hændelsens karakter, om indberetningen skal behandles på et ordinært eller ekstraordinært bestyrelsesmøde. På dette møde besluttes, hvilke eventuelle korrigerende handlinger, der er nødvendige, og de nødvendige nye instrukser udarbejdes og indføres i de bestående sikkerhedsinstrukser.