Rammerne for udvalgsarbejde

Udvalgene skal arbejde efter klubbens generelle retningslinier for udvalgsarbejdet.

Udvalget fører tilsyn med både og materiel inden for eget område og skal løbende sørge for at bådparken er klassificeret i kategori  A  og  B, jf. klubreglementet.

Udvalget skal afmærke båden eller dens plads med den pågældende kategori og sørge for, at der ved kilometerpc´en er opsat en ajourført liste over bådenes kategori.

Udvalget skal løbende vurdere bådparkens vedligeholdelsesstand og iværksætte eventuel reparation hos materialeforvalteren eller på værft. Udgifter til reparationer skal som udgangspunkt afholdes via udvalgets budget.

Udvalget skal udarbejde en langsigtet plan for, hvordan bådparken bedst udskiftes/fornys/suppleres for at kunne dække de forventede fremtidige behov og således, at kapaciteten af klubbens både også er tilstrækkelig på dage/tidspunkter med spidsbelastning.

Planen skal opstilles, så der tillige løbende er en udskiftning af det ældste/dårligste/mindst brugte materiel, så der ikke opstår en situation med store reparationsomkostninger eller behov for udskiftning af mange både samtidig. 

Planen afgives hvert år i november til bestyrelsen og ajourføres løbende i takt med udmeldinger fra bestyrelsen om økonomiske rammer, nye behov osv.

Udvalget laver hvert år i december et oplæg til instruktion for bådtypen i den kommende sæson.

Efter det koordinerende møde omkring instruktionen i januar skal udvalget sørge for, at der i god tid laves instruktionsmateriale, oversigter vedr. instruktionsvagter osv., således at den samlede plan for sæsonens instruktion er klar til standerhejsning.

Repræsentanter fra udvalget mødes hvert år i januar med repræsentanter fra de øvrige bådudvalg og ungdomsudvalget, hvori de enkelte udvalgs instruktionsplan afstemmes med hinanden.

Udvalget behandler spørgsmål m.v., der drejer sig om udvalgets bådtype og besvarer evt. høringer fra bestyrelsen.

Udvalget leverer hvert år i december til bestyrelsen et forslag til budget for det kommende år.

I budgettet skal indgå

  • udgifter til reparationer
  • udgifter til mindre nyanskaffelser (småting, lak, værktøj, udstyr til både osv.)
  • udgifter til instruktion
  • udgifter til administrationen i udvalget